Using Twitter for linkbuilding in SEO
Articles,  Blog

Using Twitter for linkbuilding in SEO


ÐÏ à¡± á>þÿ 0 2 þÿÿÿ / ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿì¥Á
€ ð ¿ m bjbjëÈëÈ 4″ ‰¢ ‰¢ m ÿÿ ÿÿ ÿÿ · ’ ’ Õ Õ Õ Õ Õ
ÿÿÿÿ é é é é õ é o 0 Ü Ü Ü î ð ð ð ð ð ð $ Ÿ ¢ A H Õ Ü Ü Ü
Ü Ü Õ Õ Û ) ¢ ¢ ¢ Ü j Õ Õ î ¢ Ü î ¢ ¢ ¢ ÿÿÿÿ °$h ÈrÊ é F F
¢ Ú ? 0 o ¢ ‰ Œ ‰ ¢ ‰ Õ ¢ 8 Ü Ü ¢ Ü Ü Ü Ü Ü ¢ Ü Ü Ü o Ü Ü
Ü Ü ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ
ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ‰ Ü Ü Ü Ü
Ü Ü Ü Ü Ü ’ › : Wil Reynolds Twitter for SEO Linkbuilding
January 12, 2009 Affiliate Summit West 2009 So, one of the things that people don’t
do enough of is use Twitter for linkbuilding. Anybody in here using Twitter for linkbuilding?
We got one, two, three, four, five. Well, I know a couple of you guys, of course you
are. So, it shocks me that people don’t do this, and I’m going to share this with
you guys. One of the guys that we work with, his name’s Adam, he had an idea. And we
had a client who sold air conditioners, right? And what we did is we sat on Twitter and did
a Twitter search for people that use words like ‘broken AC’, broken A/C’, ‘AC
broke’, ‘broke AC’, etc., etc., etc. The idea was let’s find a way to get those
people to write about their experience on their blog – most people on Twitter probably
have access to write on a blog somewhere – and link over to us and then put a badge
on their site to allow their friends to rate whether or not their story was the one that
talked the most about how horrible it is to not have air conditioning. The client ultimately
couldn’t implement this, but that’s okay. What would have happened is you would’ve
had probably 50 or 60 different people, who were all typing about how their air conditioner
was broken, write a quick story and take some pictures about how horrible that situation
was, link to our client’s site, and then they were going to tell all of their friends
to go vote for it, who were all going to link to this, as well. You can build links like
that. If you use Twitter to help people solve their problems in a legit way – it’s not
like ‘Hey, I’m hot!’ ‘Want to buy an air conditioner?’ Not so cool. To me,
that borders on spam. But if somebody’s air conditioner is broken, and you’re able
to give one away that’s an extra inventory item or something like that, why would you
not do it to get those 50 links or so that are pointing back in. Here are some other
types of words that we’ve kept a track for and then proposed to do a contest on. ‘Office
is freezing.’ How many of you have a cold office? Right, some of you do? How many of
you have ever Tweeted that the office is cold or hot or whatever? Think about it. For my
client, I’m like ‘hey, you know what? You’ve got these portable heaters that you
can sell for 30 bucks.’ People are out there buying links for 60, 70, 80 bucks, hundreds
of dollars, when you can just sit on Twitter and say ‘Hey, you know what? I’m going
to create a contest, costs you nothing, follow these people, costs you nothing, to give away
something that’s already in my inventory, costs you just what you paid for it.’ So
you find something that’s overstocked that you’re not selling anyway, and make it a
giveaway. Turn people who are experiencing problems and Tweeting, Twittering about it
into something that actually can turn around and get you links. People have dropped their
iPhones. Who here has dropped their iPhone and had it break? It’s not a very pleasant
experience when you do that. The minute you can get back on Twitter, you’re probably
telling people you dropped your iPhone, right? Well, if you’re one of those companies where
you can send your phone away and it’s repaired, might you actually want to say ‘hey, we’re
gonna follow people that do that and at the end of 2-3 weeks, when we’ve got 50 or so
people, or 20 people, or whatever, we’re going to do a contest to fix it for free.’
These are the kinds of things that I think you guys should be thinking about. So, some
of you might say, “well, Wil, what if I find all of these people to enter into a contest,
but I only have time to contact 50 or so of them?’ Well, it’s my belief that you can
use technology to help this process along. And this is where we’re going to start going
from beginner to more advanced stuff. You can use API’s to do things like, say, well
pull out for me the number of followers that these people have. So, if there’s 500 people,
and I don’t have the time to look at 500 individual websites, I can use the API to
pull their number of followers, so at least I can make sure that the people I enter into
my contest, are people who are going to be most likely to spread the word, get more people
to link, etc., etc. Does that make sense so far? Cool. Alright, so all you guys are going
to do all of this and put me out of business, right? You can also do a linkbuilding search
on somebody’s Twitter profile. How many inbound links does their actual Twitter profile
have? Very few people actually get inbound links to their Twitter profiles; some of the
top people on Twitter actually do. It’s another way to determine that person’s ability
to spread the word – and, online, spreading the word to me, is links. So, unfortunately,
if you put the wrong 50 people into your contest, and none of them have any followers, none
of them really have any influence, then you’re going to get a lot less link value from that
contest. You can also use Twitter Grader. Anyone in here ever use Twitter Grader? Cool,
some of you. Trying to see where you are. You know, it will give you all types of information
on this person. So, let’s say you go, ‘Wil, I don’t have time to build an API interface
and pull that stuff.’ Ok, that’s fine. Then, you can use something like Twitter Grader;
drop these people in and have an intern or somebody maybe do that for a couple hours
a day to then order and prioritize who you might allow into the contest. I l m üøüôðôðü huE h Š h²”ö h +h
* ; V W m ý ý ý ý ý ý 2 1 h :p²”ö °Ð/ °à=!°  “°  #   $   %° °Ð
°Ð Ð j ˜ ž ž ž ž ž ž ž ž 6 6 6 6 6 6 6 6 6 v v v v v v v v v 6 6 6 6 6 6
>6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ¨ 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ¸ 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 h H 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ° 6 2 À Ð
à ð 0 @ P ` p € À Ð à ð 2 ( Ø è 0 @ P ` p € À Ð à ð 0 @ P ` p € À
Ð à ð 0 @ P ` p € À Ð à ð 0 @ P ` p € À Ð à ð 0 @ P ` p € À Ð à
ð 0 @ P ` p € 8 X ø V ~ OJ PJ QJ _H mH nH sH tH J `ñÿ J ²”ö N o r m a l $ ¤È
a$ CJ _H aJ mH sH tH D A òÿ¡ D D e f a u l t P a r a g r a p h F o n t R
i óÿ³ R 0 T a b l e N o r m a l ö 4Ö l 4Ö aö ( k ôÿÁ (
0 N o L i s t PK ! ‚Š¼ ú [Content_Types].xml¬‘ËjÃ0 E÷…þƒÐ¶Ørº(¥Ø΢Iw},Ò ä±-j
„4 Éßwì¸Pº -t# bΙ{U® ã  “óTéU^h…d}㨫ôûî)»×*1P ƒ’¬ô “^××Wåî 0)™¦Též9ƒ ØÍ 3¿`õ?ê/ç [Ø ¬¶Géâ Ä!ý-ÛRk.“sþÔ» . .—·´aæ¿­?
ÿÿ PK ! ¥Ö§çÀ 6 _rels/.rels„ ÏjÃ0 ‡ï…½ƒÑ}QÒà %v/¥ C/£} á( h” Û
ëÛOÇ » „¤ï÷©=þ®‹ùá”ç šª ÃâC?Ëháv=¿
‚É…¤§% [xp†£{Ûµ_¼PÑ£$
ùãûÿ ©«×îÇ !)OÚ^ýrÍC$ñ[email protected]“°íÝ ö/­yH*œ ˜ñ„´½)‘Þµ ÷ß»Š×UDb‚`}”×qÛ‹”J×—–¤
ÃX^æ)I`nÌEŒ ¼Šp) ø èÆli¹V[]Š1Mýý»G ðM Geø ÆD¢›ä íó 3Vq%’#q¾ à ÓòŠÍ$”8ÁšK
ýžŠ ôÍ)f™w 9:ĵà å£ x}rÏ x ‰‰¢ œw¢Ø îrÎ:TZaGó*™y8IÂjæbRÆíc|XÅ»‹
Ç¿½I u3 KGñnD 1÷ N IB Òsü€
íîRêØu—ú‚K>Vè.E L+M2¤#’šf‹¶i ~™Vé þvl³{ u8«Òz‹ ºHÈ
Ì*„ æ˜ñ:ž( W‘ ☕ ~ «¨JÈÁTøeO*ðtH G½€HYµæ– }KNßÁP±*ݾ˦±‹
Š TѼ 9/#·øA7ÂqZ… Ð$*c? ¢ íqU ßån†èwð N ºû %Ž»O¯ ·ièˆ4=3 Ú—Pª
ÓäïÊ1£P m \9† øâëÇ ‘õ¶ âMØ“ª2aûDù]„;Yt» ôí¯¹[x’ì óù ç]É}Wr½ÿ|É]”Ïg-´³Ú
eW÷ ¶)6-r¼°C SÆ jÊÈ
išd ûDЇA½Îœ IqbJ#xÌ꺃 6k àê#ª¢A„Sh°ëž& ÊŒt(QÊ% ìÌp%m ‡&]ÙcaS l=XíòÀ ¯èáüP
1»Mh Ÿ9£ Mà¬ÌV®dDAí×aV×B ™[݈fJ íP |8¯ Ö„ AÛ V^…ó¹f
ÌH ín÷ÞÜ-Æ é” á€d>ÒzÏû¨nœ”ÇŠ¹ €Ø©ð‘>ä bµ ·–&û ÜÎâ¤2»Æ
v¹÷ÞÄKy ϼ¤óöD:²¤œœ,AGm¯ÕnzÈÇiÛ Ã™ ã ¼.uχY C¾ 6ìOMf“å3o¶rÅÜ$¨Ã5…µûœÂN
H…T[XF64ÌT ,Ñœ¬üËM0ëE)`#ý5¤XYƒ`øפ ;º®%ã1ñUÙÙ¥ m;ûš•R>QD ¢à ØDìcp¿
UÐ’  ®&LEÐ/p ¦­m¦Üâœ%]ùöÊàì8fi„³r«S4Ïd 7yÈ`ÞJâ n•² åίŠIù R¥ Æÿ3Uô~
7 + ö€ ׸ # ¯m q¨BiDý¾€ÆÁÔ ˆ ¸‹…i *¸L6ÿ 9ÔÿmÎY &­áÀ§öiˆ
…ýHE‚=(K&úN!VÏö.K’e„LD•Ä•© {D ê ¸ª÷v E ꦚdeÀàNÆŸûžeÐ(ÔMN9ßœ
Rì½6 þéÎÇ&3(åÖaÓÐäö/D¬ØUíz³m ” ÿÿÿÿ m m ð8
ð @ ñ ÿÿ ÿ €€€ ÷ ð’ ð ð0 ð( ð
ð ðB ð S ð ¿ Ë ÿ ? ð ) Ÿ « Ð Ü a h †
Œ / 5 Ç Ì 1=o ® Ý ý _ b
$ ( ( , o 3 3 3 3 3 [ l o å uE +h 5P‰ Š N,­ A Å K.å ²”ö m o ÿ@ W m @ W W @„À{
m è @ ÿÿ U n k n o w n ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ ÿÿ G ‡* € ÿ T i m e s N e w R
o m a n 5 € S y m b o l 3. ‡* € ÿ A r i a l 7. ï  { @ Ÿ C a l i b r i A ï
 ë B Ÿ C a m b r i a M a t h ” q ˆ ðÐ h ó ÜFó ÜF 2 ;
& 2 ; & ! ð     ´ ´ 20 c c 2ƒ ð üý HX ðÿ
$P ä ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ ÿÿÿ +h 2 ! x x   ÿÿ S t a c i A n d
e r s o n þÿ à…ŸòùOh «‘ +’³Ù0 l ˜ ¤ ° È Ô à ð ü
( 4 @ L T d ä Staci Anderson Normal 2 Microsoft
Office Word @ ÒIk @ ÒÞüÇrÊ @ ÒÞüÇrÊ 2 ; þÿ ÕÍÕœ. “— +,ù®0 è h p
| „ Œ ” œ ¤ ¬ ´ ¼ É ä &
c Title þÿÿÿ þÿÿÿ ! ” # $ % & þÿÿÿ( )
* + , – . þÿÿÿýÿÿÿ1 þÿÿÿþÿÿÿþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿR o o t E n t r y ÿÿÿÿÿÿÿÿ À F |v ÈrÊ
3 € 1 T a b l e ÿÿÿÿ ÿÿÿÿ ‰ W o r d D o c u m e n t ÿÿÿÿÿÿÿÿ 4″
S u m m a r y I n f o r m a t i o n ( ÿÿÿÿ D o c u m e n t S u m m a r y I n f o r m
a t i o n 8 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ‘ C o m p O b j ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ y ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ þÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ þÿ
ÿÿÿÿ À F’ Microsoft Office Word 97-2003 Document
MSWordDoc Word.Document.8 ô9²q

28 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *